The Smoke Shack Restaurants

411 Port Ave #4
PO Box 2593
Seward, AK 99664
(907) 224-4789
  • Phone: (907) 224-4789